۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی کارشناسی رشته های مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته کارشناسی ارشد رشته های مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، ریاضیات پیشرفته۱ و ریاضیات پیشرفته ۲ دکتری تخصصی رشته های مهندسی

تدریس خصوصی محاسبات عددی و محاسبات عددی پیشرفته کارشناسی ارشد رشته های مهندسی

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با بیش از ۵ سال تدریس دروس تخصصی ریاضی رشته های مختلف مهندسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵