۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با بیش از ۵ سال سابقه تدریس

تدریس حضوری و غیرحضوری ریاضی

تدریس آنلاین ریاضی برای متقاضیان داخل و خارج کشور

تدریس مباحث پیشرفته ریاضی به ساده ترین زبان

تدریس ریاضیات مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

تدریس خصوصی دروس مختلف ریاضی: ریاضی عمومی، ریاضی مهندسی، محاسبات عددی، معادلات دیفرانسیل، جبرخطی، ریاضیات عالی مهندسی، ریاضیات پیشرفته دکتری، ریاضیات پیشرفته ارشد، ریاضی مهندسی پیشرفته ارشد و ریاضی مهندسی پیشرفته دکتری، جبرخطی، جبر خطی عددی، معادلات انتگرال، تبدیلات فوریه و لاپلاس، حسابان کسری، تدریس خصوصی حساب کسری، نظریه اختلال جزئی (پرتربیشن)، تدریس ریاضی به زبان انگلیسی، تدریس معادلات به زبان انگلیسی، تدریس آنالیز عددی به زبان انگلیسی، تدریس محاسبات به زبان انگلیسی، تدریس سری های توانی تیلور و فوریه و بسل و … در حل معادلات دیفرانسیل، تدریس روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل و PDE  و تدریس اینترنتی ریاضی، تدریس آنلاین ریاضی، تدریس ریاضی با اسکایپ و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با بیش از ۵ سال سابقه تدریس

Online tutoring mathematics: differential equations, linear algebra, numerical analysis, advanced mathematics, advanced engineering mathematics, numerical methods for differential equations and partial differential equations, fractional calculus, mathematics softwares Maple, ….  Skype: +989194217175

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات

تدریس مفهومی ریاضی عمومی ۱ و ریاضی عمومی ۲ تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۱ و ریاضی عمومی ۲

تدریس مفهومی جبر خطی و جبر خطی عددی تدریس خصوصی جبر خطی و جبر خطی عددی

تدریس مفهومی معادلات دیفرانسیل تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل 

تدریس مفهومی محاسبات عددی و محاسبات عددی پیشرفته تدریس خصوصی محاسبات عددی و محاسبات عددی پیشرفته

تدریس مفهومی ریاضی مهندسی پیشرفته تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس مفهومی معادلات انتگرال و انتگرال دیفرانسیل تدریس خصوصی معادلات انتگرال و انتگرال دیفرانسیل

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتری ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی،

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته،

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل،

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته،

تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی

تدریس مباحث پیشرفته ریاضی به زبان ساده

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتری ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با سابقه بیش از۵ سال تدریس

تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۱ و ریاضی عمومی ۲

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی و ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی و محاسبات عددی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با سابقه بیش از۵ سال تدریس

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس دانشگاهی

تدریس خصوصی جبر خطی و جبر خطی عددی

تدریس جبر خطی به زبان ساده

تدریس مغهومی جبر خطی

تدریس جبر خطی به منظور یادگیری ماشین

تدریس مباحث ریاضی مورد نیاز یادگیری ماشین

تدریس خصوصی روش های تجزیه ماتریسی

تدریس روش های عددی در جبر خطی

تدریس مفاهیم جبر خطی به زبان ساده

تدریس جبر خطی عددی داتا، جبر خطی هافمن، …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس دانشگاهی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دارای سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه های تهران

تدریس خصوصی ریاضی به زبان ساده

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل و جبر خطی و جبر خطی عددی

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی آنالیز عددی و آنالیز عددی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه های تهران

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی

تدریس خصوصی ریاضیات کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس موضوعی ریاضیات،

تدریس خصوصی هدفمند ریاضی دانشگاهی،

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته، تدریس خصوصی جبر خطی عددی، تدریس خصوصی سری فوریه، تبدیل فوریه، حساب تغییرات، اختلالات جزئی (پرتربیشن)، روش های تحلیلی حل معادلات دیفرانسیل و معادلات انتگرال، روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل و معادلات انتگرال، روش جداسازی متغیرها در چند بعد مکانی، روش تفاضل متناهی، روش اجزای محدود، روش های عددی حل دستگاه معادلات خطی، روش های جبر خطی عددی، تجزیه ماتریسی، تدریس شهودی مباحث پیشرفته از جبر خطی، ریاضی عمومی، ریاضی مهندسی، محاسبات عددی و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی: رشته های مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی پزشکی و …

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱، ریاضیات پیشرفته ۲ کارشناسی ارشد و دکتری

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل رشته های مختلف مهندسی

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی آنالیز عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی جبر خطی تدریس خصوصی جبر خطی عددی

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان به زبان انگلیسی

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه به زبان انگلیسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات دانشگاهی

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل دانشگاه رشته های فنی مهندسی (عمران، برق، مکانیک، …)

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی کارشناسی

تدریس خصوصی محاسبات عددی کارشناسی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضیات عمومی دانشگاه

تدریس خصوصی جبر خطی، مبانی آنالیز عددی، محاسبات ماتریسی، جبر خطی عددی و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات دانشگاهی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس خصوصی ریاضی مهندسی و ریاضی مهندسی پیشرفته ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۲،

تدریس خصوصی ریاضیات تکمیلی، کلیه رشته های مهندسی (مهندسی برق، مهندسی عمران، مکانیک، هوافضا، کامپیوتر و …)

تدریس خصوصی مباحث خاص ریاضیات (تبدیلات انتگرالی (لاپلاس، فوریه و …، روش های حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل جزئی، روش های اختلالات جزئی (پرتربیشن)، حل تحلیلی و عددی معادلات گرما، ارتعاش، لاپلاس، پوآسون و … ، آنالیز مختلط، … ) با حل مثال ها و تمرینات  متنوع ساده و سخت بر اساس سرفصل های مصوب وزارت علوم) در صورت درخواست شما تدریس به زبان انگلیسی (دانشجویان متقاضی ادامه تحصیل در خارج کشور، یا مشغول به تحصیل در خارج کشور)) و بر اساس کتاب مرجع پیشنهادی شما انجام می شود.

مدرس: دکتری ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات عمومی ۱ و ۲، ریاضی مهندسی پیشرفته، محاسبات عددی و محاسبات عددی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۲، تدریس خصوصی ریاضیات ارشد، تدریس خصوصی ریاضیات دکتری، تدریس خصوصی ریاضی در تهران، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته، تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی، تدریس خصوصی جبرخطی عددی،تدریس خصوصی جبر خطی، تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی، تدریس خصوصی روش های حل معادلات دیفرانسیل جزئی، تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی، تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی مکانیک، تدریس خصوصی روش های عددی در ریاضیات کاربردی، تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی عمران، تدریس خصوصی روش های ریاضی در مسائل نفوذ (پخش)، روش های عددی حل معادلات انتگرال، تدریس ریاضیات با ارائه ایده ها، مثال ها و تمرینات متنوع برای فهم بهتر درس، امکان ارائه مطالب به صورت تدریس آنلاین هم وجود دارد.

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی دانشگاه

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس تخصصی ریاضی کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضیات عمومی دانشگاه، تدریس خصوصی ریاضی ۱، تدریس خصوصی ریاضی ۲،

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱ و ۲

تدریس خصوصی مباحث پیشرفته ریاضی در مقاطع ارشد و دکتری رشته های مهندسی،

(تبدیل لاپلاس، تبدیل فوریه، سایر تبدیلات انتگرالی، ایده تبدیل لاپلاس، روش های حل معادلات دیفرانسیل جزئی، روش های پرتربیشن، اختلالات جزئی در معادلات دیفرانسیل و حل معادلات غیر خطی، روش های بهینه سازی، حل معادلات انتگرال، روش های تجزیه ماتریسی در حل دستگاه معادلات خطی، روش های خطی سازی معادلات غیر خطی و …)

تدریس خصوصی ریاضیات با اهداف خاص: ریاضی در یادگیری ماشین، ریاضی در مهندسی عمران، ریاضی در مکانیگ و …

تدریس مفهومی محاسبات عددی و محاسبات عددی پیشرفته، تدریس خصوصی ریاضی به زبان انگلیسی، تدریس ریاضی به زبان انگلیسی، ترجمه متون تخصصی ریاضی و مهندسی، تدریس مفهومی جبر خطی، تدریس مفهومی جبر خطی عددی، تدریس روش های عددی در مهندسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس تخصصی ریاضی کارشناسی، ارشد و دکتری

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تماس بگیرید.

تدریس خصوصی جبر خطی و جبر خطی عددی در تهران

تدریس مفهومی جبر خطی، تدریس خصوصی جبر خطی به زبان ساده، با ارائه شهودی مفاهیم و قضیه ها،

تدریس خصوصی جبر خطی به همراه کاربردها در مهندسی برق، مکانیک، علوم کامپیوتر و …

تدریس خصوصی مفاهیم فضاهای برداری (فضای خطی)، پایه، بعد، رتبه، نمایش ماتریسی، تغییر پایه، انواع فضاهای برداری مهم، نرم ها، رابطه بین نرم ها، زیرفضاها، مقدار ویژه و بردار ویژه، تجزیه های ماتریسی، کاربرد در یادگیری ماشین و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تماس بگیرید.

نحوه مطالعه درس معادلات دیفرانسیل به چه صورت باشد تا بهترین نتیجه را در امتحان کسب کنیم؟

اول اینکه معادلات دیفرانسیل بیانگر چیست؟

معادلات دیفرانسیل ارتباط بین یک پدیده (دمای یک میله، ارتعاشات یک سیم، جمعیت یک گونه جانوری، فرایند جذب دارو، تغییرات بازار بورس، …) و سرعت های تغییر آن پدیده نسبت به پارامترهای وابسته است. به طور مثال با حل معادله دیفرانسیل مربوط به دمای یک جسم، می توان دمای جسم را در نقاط مختلف آن جسم و در زمان های مختلف پیش بینی کرد یا با حل معادله دیفرانسیل مربوط به تغییرات حرارتی بدن مقتول می توان زمان قتل را تشخیص داد یا با حل معادله دیفرانسیل مربوط به ارتعاشات یک سیم می توان وضعیت ارتعاش در نقاط مختلف سیم و در زمان های مختلف را فهمید و به عنوان مثال به صورت مهندسی معکوس از معادلات ارتعاش هنگام طراحی قطعات متحرک خودرو کمک گرفت (اینها مسائل معکوس در معادلات دیفرانسیل نامیده می شوند و عموما در درس معادلات مورد بررسی قرار نمی گیرند!)

دوم اینکه یک معادله دیفرانسیل را چطور حل کنیم؟ چه روشی را به کار ببریم؟

برای پاسخ به این سوال باید دسته بندی معادلات دیفرانسیل را به خوبی بدانیم. معادلات دیفرانسیل بر حسب مرتبه معادله (بالاترین مرتبه مشتق موجود در معادله) دسته بندی می شوند. برخی روش های حل معادلات مرتبه اول با حل معادلات مرتبه دوم متفاوت هستند. دسته بندی دیگر، خطی و غیرخطی بودن معادله است. برای معادلات خطی مرتبه اول یک فرمول وجود دارد که آن فرمول را بدانید کلیه معادلات مرتبه اول خطی را می توانید حل کنید. معادلات خطی چه مرتبه اول چه مرتبه دوم  و سوم و … را می توان با تبدیل لاپلاس هم حل کرد. اساسا تبدیل لاپلاس برای حل معادلات خطی به کار می رود و به طور کلی معادلات غیرخطی را نمی توان با تبدیل لاپلاس حل کرد. اگر معادله مرتبه اول باشد و خطی نباشد باید ببینیم معادله جداپذیر است یا خیر. معادلات جداپذیر را می توان با تفکیک کردن متغیرها و سپس انتگرال گیری به راحتی حل کرد. اگر معادله مرتبه اول غیرخطی باشد و جداپذیر نباشد تحت شرایط خاصی می توان به معادله ای جداپذیر تبدیل کرد. بررسی کامل بودن معادله و استفاده از عامل های انتگرال در مرحله بعد است. حتی اگر در صورت سوال قید شده از فلان روش برای حل استفاده کنید و شما آن روش را بلد نیستید ببینید با روش دیگری اگر می توانید معادله را حل کنید حتما این کار را بکنید. تیری در تاریکی.

دسته بندی معادلات را برای خودتان بنویسید و در کنار هر دسته روش های حل را بنویسید.

بعد از مطالعه کلی درس معادلات حل چند نمونه سوال بسیار مهم است. این کار در دسته بندی هم به شما کمک خواهد کرد.

جمع بندی مطالب درس مثل هر درس دیگری اهمیت بسیار بالایی دارد.

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل 

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس مفهومی معادلات دیفرانسیل

 

برخی کاربردهای معادلات دیفرانسیل در مهندسی و علوم

معادلات دیفرانسیل در حوزه‌های گوناگون مهندسی و علوم استفاده می‌شوند. در زیر چند نمونه از کاربردهای معادلات دیفرانسیل در مهندسی و علوم آورده شده است:

۱. فیزیک: معادلات دیفرانسیل به طور گسترده در فیزیک برای شرح رویدادهای فیزیکی مختلف استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، قانون دوم نیوتن در مکانیک، که رابطه‌ای میان نیرو، جرم و شتاب برقرار می‌کند، به عنوان یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم بیان می‌شود. معادلات دیفرانسیل همچنین در حوزه‌هایی مانند مکانیک کوانتومی، الکترومغناطیس، دینامیک سیالات و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۲. مهندسی برق: معادلات دیفرانسیل در تحلیل مدارهای برقی، پردازش سیگنال و سیستم‌های کنترل استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، به کمک معادلات دیفرانسیل می‌توان رفتار یک مدار برقی با مقاومت، خازن و القاگر را مدل کرد. سیستم‌های دینامیکی مانند موتورهای الکتریکی و سیستم‌های قدرت نیز در مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل خود از معادلات دیفرانسیل استفاده می‌کنند.

۳. مهندسی مکانیک: معادلات دیفرانسیل در مهندسی مکانیک برای مدل‌سازی سیستم‌های مکانیکی بسیار حائز اهمیت هستند. زمینه‌های کاربرد عبارتند از دینامیک سیستم‌های مکانیکی، ارتعاشات مکانیکی، هدایت حرارتی، جریان سیال و غیره. معادلات دیفرانسیل برای شرح حرکت و نیروهایی که بر اشیاء مانند وسایل نقلیه، ماشین‌آلات و سازه‌ها اثر می‌گذارند، استفاده می‌شوند.

۴. مهندسی شیمی: معادلات دیفرانسیل به طور گسترده در مهندسی شیمی برای مدل‌سازی و تحلیل واکنش‌های شیمیایی، انتقال جرم و انتقال حرارت استفاده می‌شوند. این معادلات برای شرح سینتیک شیمیایی، پدیده‌های انتقال و رفتار راکتورها، ستون‌های تقطیر و گرمایشگرها استفاده می‌شوند.

۵. مهندسی هوافضا: معادلات دیفرانسیل در مهندسی هوافضا برای مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل حرکت هواپیماها، موشک‌ها، ماهواره‌ها و فضاپیماها استفاده می‌شوند. این معادلات برای شرح جرم‌شناسی هواپیما، دینامیک پرواز، سیستم‌های پیشرانشی و مکانیک مدار نیز استفاده می‌شوند.

۶. مهندسی عمران: معادلات دیفرانسیل در مهندسی عمران برای مدل‌سازی و تحلیل ارتعاشات سازه‌ها، هدایت حرارت در ساختمان‌ها، جریان سیال در لوله‌ها، جریان آب زیرزمینی و رفتار مواد تحت تنش استفاده می‌شوند. آنها همچنین در مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک برای تجزیه و تحلیل سیستم‌های پیشرفت و پایداری شیب‌ها استفاده می‌شوند.

۷. علوم کامپیوتر و تحلیل داده: معادلات دیفرانسیل در علوم کامپیوتر برای حل مسائل محاسباتی، پردازش تصاویر و سیگنال، یادگیری ماشین و شبیه‌سازی‌ها استفاده می‌شوند. آنها همچنین در تحلیل داده و مدل‌های پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای هر یک از موارد فوق می توانید نمونه های متعددی از معادلات دیفرانسیل بیان کنید.

 

 

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  

آموزش خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی محاسبات عددی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته، تدریس خصوصی آنالیز عددی پیشرفته، تدریس خصوصی روش های عددی در جبرخطی

تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی، تدریس خصوصی روش های تفاضل متناهی برای حل عددی PDE

 ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  

مدرس: دکتری ریاضی کاربردی با بیش از ۵ سال سابقه تدریس دروس دانشگاهی