۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی سیستم های دینامیکی Dynamical systems

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته Advanced engineering mathematics

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته Advanced computational mathematics

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی (پاره ای) Partial differential equations

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی انتقال حرارت پیشرفته (روش های عددی و تحلیلی در انتقال حرارت )

تدریس خصوصی انتقال جرم پیشرفته (روش های عددی و تحلیلی در انتقال جرم)

تدریس خصوصی پرتربیشن perturbation تدریس خصوصی روش های عددی در جبر خطی

تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و …

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی و …

تدریس ریاضیات دانشگاهی جزوات زبان انگلیسی، آلمانی، دانمارکی و …

تدریس ریاضیات کاربردی در مقاطع مختلف دانشگاهی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ 

دارای سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس دروس ریاضیات دانشگاهی و ریاضیات پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس کارشناسی، ارشد و دکتری رشته های مهندسی و علوم

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دارای سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه های تهران

تدریس خصوصی ریاضی به زبان ساده

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل و جبر خطی و جبر خطی عددی

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی آنالیز عددی و آنالیز عددی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه های تهران

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی

تدریس خصوصی ریاضیات کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس موضوعی ریاضیات،

تدریس خصوصی هدفمند ریاضی دانشگاهی،

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته، تدریس خصوصی جبر خطی عددی، تدریس خصوصی سری فوریه، تبدیل فوریه، حساب تغییرات، اختلالات جزئی (پرتربیشن)، روش های تحلیلی حل معادلات دیفرانسیل و معادلات انتگرال، روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل و معادلات انتگرال، روش جداسازی متغیرها در چند بعد مکانی، روش تفاضل متناهی، روش اجزای محدود، روش های عددی حل دستگاه معادلات خطی، روش های جبر خطی عددی، تجزیه ماتریسی، تدریس شهودی مباحث پیشرفته از جبر خطی، ریاضی عمومی، ریاضی مهندسی، محاسبات عددی و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی: رشته های مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی پزشکی و …

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱، ریاضیات پیشرفته ۲ کارشناسی ارشد و دکتری

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل رشته های مختلف مهندسی

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی آنالیز عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی جبر خطی تدریس خصوصی جبر خطی عددی

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان به زبان انگلیسی

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه به زبان انگلیسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی جبرخطی

آموزش مفهومی جبر خطی

تدریس خصوصی جبر خطی عددی

مفهوم شهودی پایه، بعد، ضرب داخلی توابع، توابع متعامد، متعامد نرمال، تجزیه های ماتریسی، روش های حل دستگاه، پیچیدگی محاسباتی،

مفهوم شهودی مقدار ویژه، بردار وِیژه و کاربرد در مهندسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ با سابقه بیش از ۶ سال تدریس دروس ریاضیات دانشگاهی در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضی عمومی در تهران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی در تهران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته در تهران، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱ در تهران، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۲ در تهران، تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی پیشرفته در تهران، تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی در تهران، تدریس خصوصی ریاضیات عمومی در تهران، تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۱ در تهران، تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۲ در تهران، تدریس خصوصی ریاضی عمومی در تهران

تدریس خصوصی محاسبات عددی در تهران، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته در تهران، تدریس خصوصی روش های محاسبات عددی در تهران، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی مکانیک، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی برق، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی عمران، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی شیمی، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی صنایع، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی نرم افزار، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی پزشکی، …

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته در تهران، تدریس خصوصی روش های محاسبات عددی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی مکانیک، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی برق، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی عمران، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی شیمی، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی صنایع، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی نرم افزار، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی پزشکی، …

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی در تهران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته در تهران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی مکانیک، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی رشته برق، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی عمران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی شیمی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی صنایع، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی نرم افزار، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پزشکی، …

 ۷۵ ۷۱ ۴۲۱ ۰۹۱۹  دکتری ریاضی کاربردی – آنالیز عددی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی دانشگاه