۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس تخصصی ریاضی کارشناسی، ارشد و دکتری

حساب دیفرانسیل و انتگرال دروازه ریاضیات مدرن است.

تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۱ و ریاضی عمومی ۲ کنکور دکتری، کارشناسی ارشد
تدریس خصوصی ریاضیات عمومی ۱ دانشگاه، تدریس خصوصی ریاضیات عمومی ۲ دانشگاه و ریاضی عمومی کنکور دکتری، کارشناسی ارشد
تدریس مفهومی ریاضی عمومی برای دانشجویان رشته های مختلف مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی
تدریس خصوصی ریاضی عمومی آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری
سرفصل: روابط بین مجموعه های اعداد و مفهوم تابع، حد و پیوستگی، مشتق، کاربردهای مشتق گیری، انتگرال، دنباله ها و سری های نامتناهی، مختصات قطبی، توابع پارامتری، بردارها و هندسه فضایی، توابع برداری، مشتق جزئی، انتگرال چندگانه، حسابان برداری (میدان های برداری، انتگرال خط، قضیه گرین، انتگرال رویه ای، قضیه استوکس و دیورژانس)، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم
مراجع: کتاب های حساب دیفرانسیل و انتگرال جیمز استوارت، سیلورمن، توماس و غیره و کتاب های آمادگی آزمون سراسری کارشناسی ارشد

مدرس:  مولف کتاب های آمادگی آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس تخصصی ریاضی در رشته های مهندسی کارشناسی، ارشد و دکتری