در علم به روز باشید.

با ما تحقیق و پژوهش کنید همراه شما در مطالعه، نوآوری، فهم روش های ریاضی در مقالات و کتب

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتر جانی

یادگیری مساله-محور ریاضی،

یادگیری ریاضی با هدف استفاده در طراحی صنعتی

یادگیری ریاضی با هدف فهم الگوریتم های داده کاوی، هوش مصنوعی

یادگیری ریاضی برای پردازش داده ها، سیگنال ها و تصاویر

توضیح کامل بخش های مرتبط ریاضیات و مهندسی در مقالات و کتب مورد نظر شما (هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، داده کاوی، طراحی خودرو، گرافیک کامپیوتری، روش های محاسباتی در پزشکی، داده کاوی در پزشکی، …)

همراه شما در انتخاب موضوع پژوهش، مطالعه پژوهش ها و تحقیقات انجام شده، تحقیق و پژوهش جدید، به روز و کاربردی در تحقیقات بین رشته ای (ریاضی، مهندسی و پزشکی)

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتر جانی