۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی

تدریس خصوصی ریاضیات کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس موضوعی ریاضیات،

تدریس خصوصی هدفمند ریاضی دانشگاهی،

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته، تدریس خصوصی جبر خطی عددی، تدریس خصوصی سری فوریه، تبدیل فوریه، حساب تغییرات، اختلالات جزئی (پرتربیشن)، روش های تحلیلی حل معادلات دیفرانسیل و معادلات انتگرال، روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل و معادلات انتگرال، روش جداسازی متغیرها در چند بعد مکانی، روش تفاضل متناهی، روش اجزای محدود، روش های عددی حل دستگاه معادلات خطی، روش های جبر خطی عددی، تجزیه ماتریسی، تدریس شهودی مباحث پیشرفته از جبر خطی، ریاضی عمومی، ریاضی مهندسی، محاسبات عددی و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه