یادگیری موسیقی نیازمند یک برنامه ریزی زمان بندی شده و دراز مدت و کار عملی است. ریاضیات هم همینطور است. نواختن در ریاضیات قاعده دارد همانطور که نواختن موسیقی قاعده مند است. آنقدر باید در ریاضیات کار کنید تا آهنگ خودتان را بنوازید. یادگیری، تحقیق و پژوهش در ریاضیات مانند یادگیری موسیقی نیاز به صرف وقت دارد و آنقدر باید این کار را با آرامش و با برنامه ریزی انجام داد که از این کار لذت برد.

تفکر ذهن را قوی می کند همانطور که ورزش جسم را قوی می کند. یادگیری ریاضیات را می توان با پیوند زدن مفاهیم و روش ها به طبیعت ساده تر، آموزنده تر و زیباتر کرد. درس های مختلف ریاضیات را به شیوه های گوناگون می توان به طبیعت و مسائل زاییده از طبیعت گره زد.

بررسی تغییرات دمای اجسام، تغییرات اجسام مرتعش، پیش بینی وضعیت آینده یک سیستم (سیستم مالی، سیستم جغرافیایی، سیستم فیزیکی و …) نیاز به زبانی دارد که همان زبان ریاضیات است. ریاضیات ترجمه ساده ای از طبیعت و مسائل طبیعی است ولی گاه آنچنان به دور و برمان بی توجه هستیم که درسی مانند معادلات دیفرانسیل را پاس می کنیم بدون اینکه به ترجمه های بسیار ارزشمند و کاربردی توجه کنیم ریاضی مهندسی را پاس می کنیم بدون اینکه به نمودهای مختلف این درس در زندگی و در صنعت مانند تغییرات غلظت محلول ها (معادله غلظت، معادله دیفیوژن)، تغییرات دمای اجسام یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی در اشکال مختلف و در شرایط مختلف توجه کنیم.

و در آخر می پرسیم ریاضی به چه دردی می خورد؟ و پاسخ ما بدون توجه، بدون کنجکاوی، بدون دقت نظر و بدون برقراری ارتباط با مسائل مهم و پایه ای مهندسی این است: ریاضیات به هیچ دردی نمی خورد.

اگر به دنبال یافتن پاسخ های دقیق برای مسائل مهندسی نباشیم پاسخ فوق پاسخ به جایی است.

ریاضیات برای یافتن ساده ترین و دقیق ترین پاسخ ها برای ذهن های کنجکاو است. بخشی از هر کتاب ریاضی باید به این موضوع اختصاص یابد که ریاضیات و به ویژه این موضوعات ریاضی که در کتاب بحث می شود به چه درد می خورد؟

طراحی خودروهای خودران و مسیریابی، فشرده سازی تصاویر پزشکی، دستگاه های پزشکی و تبدیلات فوریه، مفهوم هندسی دترمینان (طول، مساحت، حجم و …) و کاربرد در یافتن مولفه های اصلی، روش های یادگیری ماشین و ماتریس ها، ….

این مطلب ناقص نوشته شده است. جستجوی گوگل اسکالر در یافتن مطالب تحقیقاتی …