تدریس خصوصی انتقال حرارت ازیسیک ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس انتقال حرارت پیشرفته ازیسیک

روش های حل تحلیلی و عددی مسائل انتقال حرارت و انتقال حرارت پیشرفته

روش های تحلیلی مثل روش تبدیل لاپلاس، تبدیل فوریه، … و روش های عددی مثل روش collocation هم مکانی و روش Galerkin  گالرکین و … در حل مسائل انتقال حرارت

به همراه حل مسائل آخر فصل اوزیشیک

DAVID W. HAHN

M. NECATI OZISIK

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵