تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی، تدریس خصوصی روش های عددی در محاسبات مهندسی،

تدریس خصوصی مکانیک محاسباتی، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی کارشناسی ارشد  و دکتری

تدریس ریاضی مهندسی و محاسبات عددی با حل مساله و تمرین های متنوع

تدریس کلیه سرفصل های ریاضی مهندسی و محاسبات عددی

(سری فوریه، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه، معادلات گرما، موج، لاپلاس، پوآسون، تبدیل لاپلاس، روش جداسازی متغیرها، پرتربیشن نایفه، جبر خطی عددی، معادلات انتگرال، معادلات انتگرال-دیفرانسیل، روش تفاضل متناهی، روش اجزا محدود، آنالیز مختلط، نگاشت های مختلط، …)

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵