تدریس ریاضیات مورد نیاز در ماشین لرنینگ،

مباحث مختلف ریاضی که در یادگیری ماشین ضروری هست و کلیه مباحث تخصصی ریاضی بین رشته ای.

تدریس مفهومی و به زبان ساده

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵