۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات

تدریس مفهومی ریاضی عمومی ۱ و ریاضی عمومی ۲ تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۱ و ریاضی عمومی ۲

تدریس مفهومی جبر خطی و جبر خطی عددی تدریس خصوصی جبر خطی و جبر خطی عددی

تدریس مفهومی معادلات دیفرانسیل تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل 

تدریس مفهومی محاسبات عددی و محاسبات عددی پیشرفته تدریس خصوصی محاسبات عددی و محاسبات عددی پیشرفته

تدریس مفهومی ریاضی مهندسی پیشرفته تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس مفهومی معادلات انتگرال و انتگرال دیفرانسیل تدریس خصوصی معادلات انتگرال و انتگرال دیفرانسیل

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات