تدریس خصوصی روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل

روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل جزئی، تدریس روش های عددی در مسائل مهندسی مکانیک، عمران، پزشکی و …

روش های تفاضل محدود (تفاضل متناهی)، روش های طیفی (روش گالرکین، هم مکانی و …)

Spectral methods, Galerkin method, collocation method, finite difference methods

تدریس خصوصی روش های عددی برای حل معادلات انتگرال و معادلات با مشتقات کسری (فرکشنال)

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تماس بگیرید یا در واتس اپ پیام بفرستید.