ریاضی مورد نیاز در مهندسی عمران، ریاضی مورد نیاز در مهندسی مکانیک، ریاضی مورد نیاز در پزشکی و … از جنبه های مختلفی متفاوت است هر چند که اساس ریاضیات مورد استفاده در همگی یکسان است در سطوح بالای تحقیقاتی شباهت ها و تفاوت ها بیش از پیش آشکار می شود.

صرف نظر از اینکه آگاهی از دانش عمومی ریاضیات برای همه رشته ها الزامی است  برخی رشته ها به ویژه در پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، از ریاضیات سطح بالایی استفاده می کنند و بهتر است محققین مربوطه مجهز به تفکر استدلالی در ریاضیات و نحوه بکارگیری ابزارهای ریاضی در طراحی، تجزیه ئ تحلیل سیستم های مورد نظر باشند. در اینجا به برخی از کاربردهای ریاضیات در رشته های مهندسی اشاره می کنیم.

در صنایع وابسته به مراکز نظامی، آشنایی به نظریه گراف و نظریه بازی ها، الگوریتم های تصممیم گیری، تصمیم گیری چندهدفه، بهینه سازی و آمار و احتمال اهمیت بسزایی دارد.

در صنایع حمل و نقل دروسی از ریاضیات مانند تحقیق در عملیات، بهینه سازی، تحلیل پوششی داده ها، جبر خطی بسیار الهام بخش است.

در مهندسی مکانیک و صنایع هوافضا تجزیه و تحلیل فرایندهای شکست در اجسام، شبیه سازی دینامیکی مولکولی احتراق در محفظه ها، طراحی سیستم ها و … آشنایی با معادلات دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل جزئی و روش های عددی برای شبیه سازی سیستم ها مورد نیاز است.

در مهندسی برق جبر خطی، معادلات دیفرانسیل، معادلات دیفرانسیل جزئی، روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل جزئی حائز اهمیت است.

در مهندسی عمران آشنایی با مثلثات در طراحی، آشنایی با معادلات دیفرانسیل و روش های عددی حل آنها برای تجزیه و تحلیل خمش در تیرهای تحت بارگذاری و طراحی پل ها و صفحات، مورد نیاز است. درس جبر خطی هم برای یادگیری و تقویت درس روش اجزا محدود اهمیت دارد.

ادامه …