طراحی روش های ریاضی تحلیلی و عددی برای محاسبه و تحلیل خمش و کمانش  تیرها در شرایط بارگذاری مختلف و شرایط مرزی متفاوت

طراحی روش های ریاضی تحلیلی و عددی برای محاسبات مربوط به نفوذ گلوله در بدنه مخازن حیاتی از قبیل مخازن نفتی

طراحی روش های ریاضی تحلیلی و عددی برای فرایند های انتقال آلودگی هوا

طراحی، اجرا و پیاده سازی مدل های ریاضی و روش های حل عددی پیش بینی روند شکست فلزات

طراحی بدنه خودرو با استفاده از مدل های ریاضی

شنوایی سنجی و تبدیلات فوریه

اپتیک (بینایی سنجی) و مدل های ریاضی مربوطه و روش های تجزیه و تحلیل آنها

تحلیل عددی ارتعاشات

تحلیل عددی مسائل الکترومغناطیس و حل عددی معادلات هلمهولتز و …

روش های تفاضل متناهی و روش های طیفی با ترکیب روش های گسسته سازی زمانی برای حل مسائل مختلف مهندسی در صنعت و …

روش های ریاضی در مخازن هیدروکربوری و مهندسی نفت، روش های مختلف ریاضیات عددی پیشرفته و …

شماره تلفن     ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی دانشگاه
ایمیل