برنامه ریزی برای یادگیری ریاضی را بیشتر از این با تاخیر نیندازید.

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی با یک بیان ساده و قابل فهم، یادگیری انگیزشی ریاضی، یادگیری مفاهیم ریاضی به شکل ملموس، ایده های ساده پشت هر مبحث ریاضی، ریاضی به زبان ساده، تعبیر قضایای ریاضی، فلسفه یادگیری هر بحث ریاضی، تعبیر ساده مباحث درس ریاضی مهندسی، محاسبات عددی، معادلات دیفرانسیل، تعبیر ساده مفاهیم تبدیل لاپلاس، تعبیر سری فوریه، تعبیر ساده سری تیلور، تعبیر ساده، توضیح ساده روش های ریاضی مهندسی و محاسبات عددی پیشرفته، تعبیر هندسی قضایای جبرخطی و جبر خطی عددی و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵   مدرس ریاضی دانشگاهی در کلیه مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری